Stay Connected:

globala-malen-for-hallbar-utveckling

Globala mål för hållbar utveckling -så arbetar vi

”För att nå Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Ansvaret ligger på att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led.” (Källa: globalamalen.se)
ua_isolering_miljologo

Isolering är en nyckel till lösningen

De pågående och kommande klimatförändringarna ställer nya krav på bygg-, installations-, och fastighetsbranschen. Bygghandlarnas roll för ökad hållbarhet ökar eftersom den bästa energin är den som inte används. Genom att energirenovera och tilläggsisolera din fastighet minskar energibehovet. Och just minskat energibehov är en viktig utgångspunkt när det gäller att nå klimatmålen.

Energieffektivisering

Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser.

”Byggnader står för 40 % av energianvändningen och 36 % av utsläppen av växthusgaser från energianvändning inom EU*. Energieffektivisering av byggnader är en viktig del i att uppnå klimatmålen och byggnadssektorn måste öka takten. EU skall vara klimatneutralt år 2050. Ungefär två tredjedelar av de byggnader som finns i bruk idag kommer fortfarande finnas då. När EU:s renoveringsvåg Green Deal nu sätter upp konkreta mål för renovering av byggnadsbeståndet (35 miljoner byggnader inom unionen fram till 2030*) är en energirenovering rätt väg att gå. En viktig del i arbetet är att se till att renoveringarna leder till högre energi- och resurseffektivitet. Detta kommer att förbättra livskvaliteten för människor som bor i och använder byggnaderna, minska Europas utsläpp av växthusgaser, öka digitaliseringen och förbättra återanvändning och återvinning av material.” (Källa: paroc.se)

Positivt är att fler och fler företag inser vilka otroliga möjligheter det finns att faktiskt göra något riktigt bra för planeten och för människor. Hur man kan påverka på riktigt.

Vi har tagit fasta på några specifika globala mål som vi anser är mest relevanta för oss.

globala-malen-for-hallbar-utveckling3

Globala målet 3: God hälsa och välbefinnande

”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.” (Källa: globalamalen.se)

Vi bidrar till svensk social hållbarhet.

Fysisk aktivitet är bra och viktigt för kropp och sinne. Träning har betydande positiva effekter för att förhindra eller lindra depressiva symptom. Träningen förbättrar livskvalitet och stresshantering, stärker självuppfattning och social kompetens.
Kort sagt, träning mår man bra av och det kräver aktiva föreningsliv.
Rädda liv – genom forskning. Vi stödjer flera olika föreningar och organisationer för att vi tycker att det är viktigt att vara en aktiv del av vårt samhälle och för att vi har möjlighet.
Läs mer under informationen för: Company Social Responsibility (CSR).

globala-malen-for-hallbar-utveckling5

Globala målet 5: Jämställdhet

”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.” (Källa: globalamalen.se)

Vi bidrar till fler jämställda arbetsplatser

I dag är det inte jämställt på våra byggarbetsplatser. Byggbranschen är av tradition en mycket mansdominerad bransch. För att alla ska må bra på jobbet behöver branschen förändras. Till många områden är det en stor utmaning att rekrytera kvinnliga medarbetare, mycket beroende på gamla strukturer, kultur och värderingar. Vi vill ändra på trötta attityder och dammiga jargonger. Våra arbetsplatser behöver bli mer öppna och jämställda. Vi prioriterar därför kvinnliga sökande och ger dem en fördel vid rekrytering. För att vi tror att ökad trivsel skapar man vid en jämställd arbetsplats.

globala-malen-for-hallbar-utveckling7

Globala målet 7: Hållbar energi för alla.

”En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040. En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.” (Källa: globalamalen.se)

Vi bidrar till resurseffektivitet med teknisk isolering

Installationer för värme, ventilation och sanitet har till uppgift att göra våra hus till bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Men för att skapa energieffektiva byggnader räcker det inte att enbart montera rör och ventilationskanaler. Vi behöver också aktivt fokusera på en effektiv isolering runtom. Något som är extremt viktigt för att energieffektivisera och minska utsläpp av växthusgaser.
Med tanke på klimatförändringar, bristen på ändliga resurser och snabb urbanisering i världen, blir det mer och mer viktigt att byggnader planeras och byggs med hållbarhet i åtanke. Isolering är en nyckel till lösningen.

globala-malen-for-hallbar-utveckling9

Globala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

”Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.” (Källa: globalamalen.se)

Vi bidrar till hållbara byggnader med teknisk isolering

Installationer för värme, ventilation och sanitet har till uppgift att göra våra hus till bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Men för att skapa energieffektiva byggnader räcker det inte att enbart montera rör och ventilationskanaler. Vi behöver också aktivt fokusera på en effektiv isolering runtom. Något som är extremt viktigt för att energieffektivisera och minska utsläpp av växthusgaser.
Med tanke på klimatförändringar, bristen på ändliga resurser och snabb urbanisering i världen, blir det mer och mer viktigt att byggnader planeras och byggs med hållbarhet i åtanke. Isolering är en nyckel till lösningen.

Kontakta oss

Om du har några frågor är det bara att höra av dig till oss!