Stay Connected:

Ventilationsisolering

Som en ledande underentreprenör av teknisk isolering får vi fastigheter, anläggningar och industrier att fungera med hållbara och smarta lösningar. Med vår specialistkompetens inom området kan du lita på att du får ett kvalitativ utförande och resultat.

Skapa resurseffektivitet med teknisk isolering

Teknisk isolering för hälsa, säkerhet, miljö och ekonomi. För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt. Installationer för värme, ventilation och sanitet har till uppgift att göra våra hus till bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Men för att skapa energieffektiva byggnader räcker det inte att enbart montera rör och ventilationskanaler. Vi behöver också aktivt fokusera på en effektiv isolering runtom. Något som är extremt viktigt för att energieffektivisera och minska utsläpp av växthusgaser. Genom att välja rätt isolering förlängs systemens livslängd och underhållsbehovet minskar.

Varför behövs ventilationsisolering?

Ventilationsisolering har fler positiva inverkningar utöver begränsad värmeförlust. Täta luftkanaler leder till att värmen behålls i större utsträckning, något som har både en ekonomisk och miljömässig fördel. För att återvinningen av värmen ska nå högsta värdet ska samtliga rör som passerar ett kallt utrymme isoleras, bland annat en kallvind. Isoleringen skyddar även mot kondensbildning som kan uppkomma vid vissa årstider.

Isolering av ventilationskanaler

Kanaler för tilluft, återluft eller frånluft som är anslutna till värmeåtervinning får inte förlora sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsställe eller återvinningsaggregat. En effektiv isolering begränsar temperaturfallet, minskar energiförlusterna och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet. Ofta ska även ventilationskanalerna dimensioneras med brandisolering så att man förebygger brandspridning mellan brandceller. Utvändig brandisolering sker genom montering av nätmattor. Mattan kapas i längder som motsvarar den isolerade kanalens omkrets. Både längs- och tvärgående skarvar kramlas, sys eller sammanfogas på annat likvärdigt sätt.

I luftbehandlingsinstallationer är Boverkets Byggregler (BBR) råd att allt material ska vara obrännbart. Undantag får göras för mindre detaljer som filter och luftdon. De produkter vi använder för ventilationsisolering är obrännbara och har ytbeklädnader som uppfyller behöriga krav.

Vi erbjuder även brandisolering som tillsätts i ventilationskanalerna. Dess syfte är att förebygga brandspridning mellan brandceller. Ventilationsisolering handlar om skräddarsydda lösningar, anpassade till fastigheten, det befintliga ventilationssystemet och problemen som ska isoleras bort.

Kondensisolering & Ljuddämpning

Om en kanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på kanalens utsida. För att förhindra detta isoleras kanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt. Ventilationskanaler ska transportera luft, men inte buller från fläktar, spjäll och andra don i anläggningen. Genom att isolera kanalen får man en effektiv dämpning av det oönskade ljudet.

Vi är heltäckande och tar hand om alla jobb - stora som små!